СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ МОЛОДИХ ПІДПРИЄМЦІВ ХРИСТИЯН»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.        Громадська організація «Асоціація молодих підприємців християн» (надалі – Організація) – є громадським об’єднанням, яке діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

1.2.        Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншим законодавством України, цим Статутом.

1.3.        Найменування Організації: Громадська організація «Асоціація молодих підприємців християн».

1.3.1.     Статус Організації: громадська організація.

1.3.2.     Повне найменування Організації українською мовою: Громадська організація "Асоціація молодих підприємців християн".

1.3.3.     Скорочене найменування Організації українською мовою: ГО "АМПХ".

1.3.4.     Повне найменування Організації російською мовою: Общественная организация "Ассоциация молодых предпринимателей христиан".

1.3.5.     Скорочене найменування Організації російською мовою: ОО "АМПХ".

1.3.6.     Повне найменування Організації англійською мовою: Non-governmental organization "Christian Association of Young Entrepreneurs".

1.3.7.     Скорочене найменування Організації англійською мовою: NGO "CAYE".

1.4.       Організація є громадською організацією, діяльність якої поширюється на територію України.

1.5.      Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки, в тому числі валютні, в установах банків, круглу печатку, штампи, фірмовий бланк та власну символіку, яка реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.6.      Організація самостійно визначає свою внутрішню організаційну структуру і може засновувати у встановленому порядку відокремленні підрозділи.

1.7.      Місцезнаходження (юридична адреса) Організації: 04211, Україна, м. Київ, вул. Лайоша Гавро 2А, кв. 96.

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1.     Основною метою діяльності Організації є захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, духовних та інших спільних інтересів членів Асоціації, а також сприяння захисту інтересів малого і середнього бізнесу, об'єднання керівників та працівників підприємств середнього та малого бізнесу для сприяння налагодженню ділових зв’язків між підприємцями України, сприяння вдосконаленню нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності.

2.2.     Головними завданнями Організації у встановленому законодавством порядку є:

2.2.1.  захист законних інтересів членів Організації;

2.2.2.  сприяння підвищенню соціальної ролі середнього і малого бізнесу;

2.2.3.  сприяння розвитку ділових відносин між підприємцями малого і середнього бізнесу;

2.2.4.  сприяння інноваційної діяльності в сфері підприємництва;

2.2.5.  сприяння обміну досвідом між підприємцями різних галузей виробництва та бізнесу;

2.2.6.  підготовка органам державної влади пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання підприємництва;

2.2.7.  збір, обробка і розповсюдження інформації про зміни економічного клімату і пов’язаних з цим екологічних, економічних, технологічних, соціальних, політичних і інших проблем;

2.2.8.  сприяння науковим дослідженням з питань розвитку малого і середнього бізнесу;

2.2.9.  сприяння створенню інформаційних баз для систематизації ділових відносин та вдосконалення механізмів пошуку ділових партнерів;

2.2.10. надання матеріальної та моральної підтримки вченим, що займаються науковими дослідженнями в області фінансів, економіки, права, техніки і інших галузях науки;

2.2.11. участь у розробці та дослідженні екологічних шляхів господарювання (таких як раціональне використання природних ресурсів, енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії, вирішення проблем аграрного сектору та переробки відходів, екологічно чисте виробництво тощо);

2.2.12. безкоштовне розповсюдження інформації культурно-освітнього характеру;

2.2.13.сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення духовного, культурного, соціально-економічного та політичного становища;

2.2.14. сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм.

2.3.    Для досягнення проголошених завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку:

2.3.1  представляє та захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

2.3.2  залучає до виконання робіт, пов'язаних з виконанням статутних завдань Організації, кваліфікованих спеціалістів, у тому числі іноземних;

2.3.3  з метою обміну досвідом сприяє своїм членам в організації поїздок за кордон та прийняттю діячів зарубіжних ділових і громадських кіл в Україні;

2.3.4  ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання громадян, надає допомогу у їх створенні;

2.3.5  розповсюджує інформацію і пропагує  свої ідеї та цілі;

2.3.6  бере участь, у встановленому законодавством порядку, в розробці законодавчих і інших нормативних актів України з питань розвитку бізнесу та підприємництва;

2.3.7  бере участь у розробці інформаційних програм і учбових посібників для власних потреб;

2.3.8 проводить аналіз та громадські експертизи нормативно-правових актів та вносить відповідні пропозиції до органів державної влади;

2.3.9  для виконання статутних завдань має право засновувати засоби масової інформації, Інтернет-видання, засновувати або вступати в спілки;

2.3.10вносить пропозиції до органів державної влади і управління;

2.3.11має право одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

2.3.12видає в установленому чинним законодавством порядку, на неприбуткових засадах, поліграфічним способом і/чи на електронних та аудіо-, відео носіях книги, брошури, іншу друковану продукцію (в т.ч. наукову та навчально-освітню продукцію на електронних та аудіо-, відео носіях), яка пропагує принципи та ідеї, для відродження яких створено Організацію, і які тісно пов’язані з її основною діяльністю;

2.3.13 бере участь у фінансуванні благочинних акцій, проектів, програм, що здійснюються Організацією як самостійно, так і спільно з іншими громадськими організаціями, благодійними фондами, підприємствами і установами;

2.3.14 через створені нею установи та організації із статусом юридичної особи, а також засновані у установленому законом порядку підприємства, здійснює господарську та іншу комерційну діяльність виключно для виконання статутних завдань і цілей Організації.

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1.    Організація має індивідуальних та колективних членів.

3.2.  Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які сприяють діяльності Організації, визнають та погоджуються дотримуватись положень цього Статуту. Індивідуальні члени не можуть бути молодшими 18 років.

3.3.   Колективними членами Організації можуть бути колективи підприємств, установ і організацій, які сприяють діяльності Організації, діяльність та∕або статутні документи яких не суперечать положенням цього Статуту.

3.4.            Індивідуальні та колективні члени (через своїх представників) мають рівні права та обов’язки.

3.5.            Для вступу в Організацію індивідуальні члени подають письмову заяву до Правління Організації.

3.6.            Для вступу в Організацію колективні члени подають до Правління Організації письмову заяву та відповідне рішення своїх уповноважених керівних органів.

3.7.            Рішення про включення в члени Організації приймається Правлінням Організації.

3.8.            Засновники Організації автоматично є її членами.

3.9.            Члени Організації (як індивідуальні, так і колективні) мають право:

 • брати участь у діяльності Організації;
 • обирати та бути обраними до керівних органів Організації;
 • брати участь у виробленні та прийнятті рішень Загальних зборів членів Організації;
 • вносити пропозиції до керівних органів Організації з питань, що стосуються її діяльності;
 • отримувати інформацію про діяльність Організації;
 • звертатися до керівних органів Організації з приводу захисту своїх прав та законних інтересів;
 • оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації та подавати скарги до Ревізійної комісії;
 • вийти за власним бажанням з Організації, звернувшись з відповідною письмовою заявою до Правління Організації.

3.10.        Члени Організації (як індивідуальні, так і колективні) зобов’язані:

 • дотримуватись положень цього Статуту та рішень керівних органів Організації;
 • сприяти та пропагувати діяльність Організації;
 • сплачувати вступні та членські внески в розмірах та в порядку, затвердженому Правлінням Організації;
 • утримуватись від будь-яких дій, що можуть завдати шкоди Організації або перешкодити досягненню мети та виконанню завдань;
 • дбати про особистий авторитет та імідж Організації.

3.11.        Організація може мати почесних членів. Почесними членами Організації можуть бути особи, які зробили істотний внесок у досягнення мети діяльності Організації.

3.12.        Почесні члени Організації за письмовою згодою цих осіб визначаються Загальними зборами Організації.

3.13.        Членство в Організації припиняється:

 • за власним бажанням члена Організації на підставі письмової заяви такого члена до Правління Організації;
 • за рішенням Правління Організації, якщо такий член не виконує або порушує обов’язки члена Організації, здійснює діяльність, яка принижує авторитет Організації, а також діяльність, яка не сумісна з завданнями Організації.

4. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1.            Керівними органами Організації є Загальні збори Організації, Правління Організації, Голова Організації та Ревізійна комісія Організації.

4.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.2.1.      Вищим керівним органом Організації є Загальні збори Організації (надалі – Загальні збори), що скликаються Головою Організації не рідше одного разу на 2 (два) роки.

4.2.2.      Члени Організації повідомляються Правлінням про скликання Загальних зборів та порядок денний не пізніше як за 7 (сім) календарних днів до дня їх скликання в усній або письмовій формі. Члени Організації можуть надавати свої пропозиції і зауваження щодо запропонованого порядку денного не пізніше як за 2 (два) календарні дні до призначеної дати. Зауваження та пропозиції надаються у письмовому вигляді (у тому числі з використанням засобів електронного зв’язку, мережі Інтернет, телефонного, телеграфного зв’язку тощо).

4.2.3.      Позачергові Загальні збори скликаються з ініціативи Голови Організації, Правління, Ревізійної комісії або на вимогу не менш ніж 1/10 від загальної кількості членів Організації.

4.2.4.      Дата проведення позачергових Загальних зборів призначається не раніше 7 (семи) календарних днів і не пізніше 12 (дванадцяти) календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення.

4.2.5.      Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні або належним чином представлені не менш ніж 2/3 (дві третини) загальної кількості членів Організації або їх представників.

4.2.6.      Рішення Загальними зборами приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів, за винятком питань про внесення змін та доповнень до статуту Організації, саморозпуску та реорганізації Організації, коли за таке рішення повинні проголосувати не менше, ніж 3/4 (три четвертих) від загальної кількості членів.

4.2.7.      До компетенції Загальних зборів належить:

 • затвердження статуту Організації та внесення змін і доповнень до нього;
 • визначення основних напрямів діяльності Організації;
 • прийняття рішень про припинення Організації;
 • призначення ліквідаційної комісії у випадку саморозпуску Організації;
 • обрання та відкликання Правління, Голови Організації та членів Ревізійної комісії Організації;
 • заслуховування та затвердження звітів Голови Організації та Ревізійної комісії Організації.

4.3. ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.3.1.      Правління Організації (надалі за текстом – Правління) є керівним органом Організації, який здійснює керівництво Організацією у період між Загальними зборами.

4.3.2.      Правління обирається Загальними зборами з числа членів Організації у кількості не менше 3 (трьох) осіб, строком на 4 (чотири) роки.

4.3.3.      Правління проводить свої засідання у разі необхідності але не менше одного разу на три місяці. Засідання Правління вважається повноважним, коли на ньому присутні 2/3 (дві третини) його членів. Головуючим на засіданнях Правління є Голова Правління. За рішенням Голови Правління засідання Правління можуть проводитись з використанням електронних засобів комунікації.

4.3.4.      Голова Правління обирається Загальними зборами з числа членів Організації строком на 4 (чотири) роки.

4.3.5.      Правління приймає рішення відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

4.3.6.      Повноваження Правління:

 • визначення шляхів реалізації рішень Загальних зборів;
 • скликання Загальних зборів;
 • затвердження розміру та порядку внесення вступних та членських внесків;
 • затвердження структури Організації;
 • прийняття рішення про заснування з іншими громадськими організаціями, в тому числі і з міжнародними, спілок (союзів, асоціацій тощо) або про вступ у вже існуючі;
 • прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу Організації та затвердження Положення про них, затвердження рішення Загальних Зборів відокремленого підрозділу про призначення керівників відокремленого підрозділу Організації;
 • прийняття рішень про вступ нових членів до Організації та про вихід або виключення з неї;
 • затвердження символіки Організації;
 • затвердження почесних посад, звань та нагород Організації;
 • прийняття рішення про заснування підприємств, необхідних для виконання статутних завдань Організації, та заснування засобів масової інформації.

4.4. ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЇ

4.4.1.      Голова Організації є виконавчим органом Організації. Голова Організації одночасно є і Головою Правління Організації.

4.4.2.      Голова Організації обирається Загальними зборами з числа членів Організації строком на 4 (чотири) роки.

4.4.3.      Голова Організації здійснює поточне керівництво Організацією, організовує виконання цілей та завдань Організації, звітує перед Загальним зборам за їх виконання, головує на засіданнях Правління. Звітує перед Загальними зборами про діяльність Правління.

4.4.4.      Повноваження Голови Організації:

 • представляє Організацію у відносинах з юридичними та фізичними особами;
 • укладає договори та інші угоди з юридичними та фізичними особами від імені Організації, зокрема договори купівлі-продажу, оренди, позики, дарування, банківського рахунку, представництва та інші господарські та цивільно-правові угоди, не заборонені законом, підписує документи як вища посадова особа Організації;
 • відкриває рахунки в установах банків;
 • видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень;
 • здійснює оперативне управління майном та коштами Організації за рішенням Загальних зборів;
 • приймає на роботу та звільнює з роботи штатних працівників Організації;
 • виконує інші функції, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів та Правління.

4.5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.5.1.      Ревізійна комісія Організації (надалі за текстом – Ревізійна комісія) створюється з метою перевірки звіту Голови Організації про майновий стан Організації та контролю за дотриманням керівництвом Організації діючого законодавства та положень цього Статуту під час виконання ними своїх посадових обов’язків.

4.5.2.      Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа членів Організації у складі Голови та її членів у кількості 3 (трьох) осіб, строком на 4 (чотири) роки. На установчих зборах може бути обрано лише Голову Ревізійної комісії, який самостійно здійснює повноваження Ревізійної комісії до обрання інших її членів, якщо це буде необхідно.

4.5.3.      Головою та членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління.

4.5.4.      Повноваження Ревізійної комісії:

 • контролює та перевіряє дотримання членами Організації вимог цього Статуту, а також організаційної дисципліни та етики;
 • з власної ініціативи, або за результатами розгляду скарг – виносить приписи про усунення порушень у діяльності керівних органів, посадових та керівних осіб, ініціює питання про усунення виявлених порушень перед відповідними вищестоящими керівними органами;
 • розглядає скарги на рішення, на дії чи бездіяльність керівних органів, посадових та керівних осіб, розглядає інших звернень та надає вмотивовані відповіді заявникам;
 • контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність, виконання бюджету та фінансового плану, цільове використання коштів та майна, сплати та обліку членських внесків;
 • встановлює наявність підстав для прийняття відповідним органом рішення про виключення громадянина з членів Організації;
 • надає правові висновки щодо поновлення членства в Організації осіб, чиє членство в Організації було незаконно припинене;
 • надає рекомендацій щодо вирішення спірних питань, які виникають при здійсненні статутної діяльності.

4.5.5.      Для забезпечення роботи Ревізійної комісії Голова Організації надає у її розпорядження всі необхідні для проведення перевірки інформаційні матеріали та документи.

4.5.6.      Ревізійна комісія звітує про результати своєї діяльності на кожних Загальних зборах.

4.5.7.      Порядок звітування керівних органів Організації перед її членами:

 • Керівні органи  Організації  зобов’язані раз на рік  звітувати перед членами громадського об’єднання  на Загальних зборах  з питань пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Організації.
 • Щорічний звіт  по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучення.
 • Керівні органи організації  мають у 30 денний  термін надати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації  щодо діяльності керівних органів та реалізації  статутних завдань.
 • Керівні органи Організації  мають  забезпечити для членів Організації вільний доступ до інформації  про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

4.5.8.      Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації та розгляд скарг:

 • Члени організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена організації , Голови, Правління   або  Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

- на дії, бездіяльність або рішення члена організації  та на дії, бездіяльність або рішення керівних органів, посадових та керівних осіб – скарга подається до Ревізійної комісії;

- на дії, бездіяльність або рішення Ревізійної комісії –скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому чи позачерговому засіданні;

- на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації - до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дії, бездіяльність або рішення .

 • Скарга є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом  30 днів з дня надходження такої  скарги.

5. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1.            Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.

5.2.            Відокремленні підрозділи Організації створюються на підставі рішення Правління Організації та діють на підставі Положення про них, яке затверджується Правлінням Організації.

5.3.            Керівники відокремлених підрозділів обираються Загальними Зборами відокремленого підрозділу та затверджуються Правлінням Організації. Керівники відокремлених підрозділів виконують свої функції на підставі довіреності, яка видається Головою Організації.

5.4.            Правління Організації має право розпустити відокремлений підрозділ, який у своїй діяльності порушує Статут Організації, внутрішні нормативні положення Організації, дискредитує Організацію, перешкоджає діяльності Організації чи інших відокремлених підрозділів Організації.

6. КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1.            Організація має у власності кошти та інше майно, яке необхідне для здійснення її статутної діяльності.

6.2.            Майно та кошти Організації складаються з:

 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
  • пасивних доходів;
  • майна, придбаного за рахунок власних коштів, а також майна, отриманого як дарунок або у спадщину.

6.3.            Майно та кошти Організації використовуються відповідно до чинного законодавства на виконання завдань, передбачених цим Статутом, організаційно-господарських потреб та утримання штатного апарату Організації.

6.4.            Кошти та інше майно Організації не можуть перерозподілятись між її членами.

6.5.            Організація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється у відповідних державних органах та вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством, подає декларації та іншу звітність до відповідних державних органів.

6.6.            Внутрішній контроль за дотриманням керівництвом Організації діючого законодавства та положень цього Статуту під час виконання ними своїх посадових обов’язків здійснює Ревізійна комісія.

6.7.            З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства).

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ЦЬОГО СТАТУТУ

7.1.            Рішення про внесення змін та доповнень до цього Статуту приймаються Загальними зборами відкритим голосуванням, коли за таке рішення повинні проголосувати не менше, ніж 3/4 (три четвертих) від загальної кількості членів.

7.2.            Зміни, що сталися в Статуті Організації, підлягають обов'язковій реєстрації.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її реорганізації або саморозпуску.

8.2. Припинення Організації проводиться за рішенням Загальних Зборів, якщо за таке  рішення проголосувало 3/4 членів Організації, які беруть участь у Загальних Зборах або за  рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

8.3. Загальні збори Організації прийнявши рішення про саморозпуск Організації, створюють ліквідаційну комісію або доручають керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації, як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації  після її ліквідації відповідно до статуту. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

8.4. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

8.5. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів,  про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються Організації, про згоду на таке приєднання.

8.6. У разі припинення Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

8.7. Про прийняті рішення, щодо реорганізації Організації шляхом приєднання, Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації. Разом з повідомленням до уповноваженого органу з питань реєстрації подаються документи визначені Законом України «Про громадські об’єднання».

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1.            В питаннях, що не врегульовані цим Статутом, Організація керується чинним законодавством України та міжнародними договорами.

 

_______________________________________________________________________